شورای صنفی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد مفتخر است تا به عنوان اولین انجمن و تشکل دانشجویی دانشگاه …