همکاری فنی و حرفه ای با دانشکده علوم ریاضی

آغاز همکاری دانشکده علوم ریاضی با سازمان فنی و حرفه ای استان با برگزاری کارگاه “با سرعت به سوی مهارت” 🔘 اولین نشست آشنایی با دوره های فنی و حرفه ای با عنوان “با سرعت به سوی مهارت” ; ساعت