همکاری فنی و حرفه ای با دانشکده علوم ریاضی

آغاز همکاری دانشکده علوم ریاضی با سازمان فنی و حرفه ای استان با برگزاری کارگاه “با سرعت به سوی مهارت” 🔘 اولین نشست آشنایی با دوره های فنی و حرفه ای با عنوان “با سرعت به سوی مهارت” ; ساعت

سیستم اعلام خطای جدید فاوا

سیستم جدید اعلام گزارش خطا با چشم انداز تجمیع تمام گزارش خطاهای مربوط به شبکه، مشکلات فنی، بهداشتی، سیستم شکایات و… از سوی شورای صنفی به عنوان نیاز جدی به جهت شفاف سازی سیستم مطرح گردید و با موافقت مرکز